مرگ   

اين مهم نيست که مرگ کی و کجا به سراغتان می آيد

مهم اين است که شما در آن زمان آنجا نباشيد !

(نمی دونم جملش مال کيه ولی هر کی بوده آدم باحالی بوده!)
ضمنا : نظر نگين رو در مورد مطلب قبلی من بخونيد.
نگين جان :‌ شما منتظر جواب من باش !!!
(بهتره اين اخطار رو جدی بگيری چون مطلب بعدی رو از همين الان آماده کردم !)

: راستی (۱) :
 مايکل جکسون مسلمان شد
اين هم منابع خبری مربوطه

لینک
۱۳۸٢/٩/۳٠ - Pishi maloos

       

! Happy Birthday !

! Happy Birthday !

 امروز تولد بهترين دوستمه

لینک
۱۳۸٢/٩/۱٥ - Pishi maloos

   همچنان آنتی فمنيستی   

5 Secrets To A Good Realtionship For Men

1. It's important to have a woman who helps at home, who
cooks and cleans up.
 
2. It's important to have a woman who can make you
laugh.
 
3. It's important to have a woman who you can trust and
who doesn't lie to you.
 
4. It's important to have a woman who likes to be with you.
 
5. It's very, very important that these four women don't
know each other.

لینک
۱۳۸٢/٩/۱ - Pishi maloos