اگر شوهر آدم برنامه نويس باشه   

سوتی بزرگ

عصر روز چهارشنبه داشتم در ميدان وليعصرقدم ميزدم .می خواستم برای خودم شلوار بگيرم که متوجه شدم پول کافی همراه ندارم.تصميم گرفتم از دستگاه خودپرداز بانک ملی کمی پول بگيرم.به طرف دستگاه عابر بانک رفتم وسعی کردم کارت را وارد دستگاه کنم اما هرکار کردم کارت وارد دستگاه نشد.اعصابم خورد شده بود.پشت سر هم داشتم به هرچی ملی کارت و عابر بانک وخودپرداز هست فحش ميدادم.با صدای بلند داد ميزدم:تو اين خراب شده يه خودپرداز درست حسابی پيدا نميشه.

در همين لحظه آقايی با تمسخر گفت:«ببين آقا پسر،تلفن کارتی اون طرف ميدونه!!اين دستگاه اسمش خودپردازه»

اول منظورآقا را نفهميدم اما بعد که به کارتم نگاه کردم خودم هم زدم زير خنده..وای چه سوتی بزرگی!!!عوض ملی کارت،با کارت تلفن ميخواستم پول بگيرم.

تا اينجا يک هيچ به نفع دخترا! زياد خوشحال نباشيد. به زودی بر می گردم. يه سری مطلب آنتی گرل جور می کنم ميام.

لینک
۱۳۸٤/٤/٢٥ - Pishi maloos

   نتيجه ی رفراندوم - عابربانک و تخم مرغ   

۱۰ رای موافق
۵ رای باطله (تذکر: آرای مخالفان هم جز آرای باطله به حساب می آيد)
مجموع کل آرای شمارش شده : ۱۵ رای.

با اينکه نتايج آرا يه کم مشکوک است ولی مطمين باشيد احتمال تقلب وجود ندارد.
(ضمنا جواب باران رو توی همون نظرخواهی دادم. بره بخونه.)

فكر ميكنين پسرا و دخترا چه جوري از عابر بانک پول می گيرن؟

پسرها:
۱- با ماشين ميرن به بانک، پارک ميکنن، ميرن دم دستگاه عابر بانک.
۲- کارت رو داخل دستگاه ميذارن.
۳- کد رمز رو ميزنن، مبلغ درخواستی رو وارد ميکنن.
۴- پول و کارت رو ميگيرن و ميرن.

دخترها:
۱- با ماشين ميرن دم بانک.
۲- در آينه آرايششون رو چک ميکنن.
۳- به خودشون عطر ميزنن.
۴- احتمالاً موهاشون رو هم چک ميکنن.
۵- در پارک کردن ماشين مشکل پيدا ميکنن.
۶- در پارک کردن ماشين خيلی مشکل پيدا ميکنن.
۷- بلاخره ماشين رو پارک ميکنن.
۸- توی کيفشون دنبال کارتشون ميگردن.
۹- کارت رو داخل دستگاه ميذارن، کارت توسط ماشين پذيرفته نميشه.
۱۰- کارت تلفن رو ميندازن توی کيفشون.
۱۱- دنبال کارت عابربانکشون ميگردن.
۱۲- کارت رو وارد دستگاه ميکنن.
۱۳- توی کيفشون دنبال تيکه کاغذی که کد رمز رو روش ياداشت کردن ميگردن.
۱۴- کد رمز رو وارد ميکنن.
۱۵- ۲دقيقه قسمت راهنمای دستگاه رو ميخونن.
۱۶- کنسل ميکنن.
۱۷- دوباره کد رمز رو ميزنن.
۱۸- کنسل ميکنن.
۱۹- دوست پسرشون رو صدا ميزنن که کد صحيح رو براشون وارد کنه.
۲۰- مبلغ درخواستی رو ميزنن.
۲۱- دستگاه ارور (خطا) ميده.
۲۲- مبلغ بيشتری رو درخواست ميکنن.
۲۳- دستگاه ارور (خطا) ميده.
۲۴- بيشترين مبلغ ممکن در خواست ميکنن.
۲۵- انگشتاشون رو برای شانس رو هم ميذارن.
۲۶- پول رو ميگيرن.
۲۷- برميگردن به ماشين.
۲۸- آرايششون رو توی آينه عقب چک ميکنن.
۲۹- توی کيفشون دنبال سويچ ماشين ميگردن.
۳۰- استارت ميزنن.
۳۱- پنجاه متر ميرن جلو.
۳۲- ماشين رو نگه ميدارن.
۳۳- دوباره برميگردن جلوی بانک.
۳۴- از ماشين پياده ميشن.
۳۵- کارتشون رو از دستگاه عابر بانک بر ميدارن. (حواس نمی‌ذار برای آدم)
۳۶- سوار ماشين ميشن.
۳۷- کارت رو پرت ميکنن روی صندلی کنار راننده.
۳۸- آرايششون رو توی آينه چک ميکنن.
۳۹- احتمالاً يه نگاهی هم به موهاشون ميندازن.
۴۰- مندازن توی خيابون اشتباه.
۴۱- برميگردن.
۴۲- ميندازن توی خيابون درست.
۴۳- پنج کيلومتر ميرن جلو.
۴۴- ترمز دستی رو آزاد ميکنن. (ميگم چرا انقدر يواش ميره)
۴۵- ...

  

فكر ميكنين پسرا و دخترا چه جوري نيمرو درست ميكنن؟

دخترها:
1- توي ماهيتابه روغن ميريزن
2- اجاق گاز زير ماهيتابه رو روشن ميكنن
3- تخم مرغها رو ميشكنن و همراه نمك توي ماهيتابه ميريزن
4- چند دقيقه بعد نيمروي آماده رو نوش جان ميكنن
پسرها:
1- توي كابينتهاي بالايي آشپزخونه دنبال ماهيتابه ميگردن
2- توي كابينتهاي پاييني دنبال ماهيتابه ميگردن و بلاخره پيداش ميكنن
3- ماهيتابه رو روي اجاق گاز ميذارن
4- توي ماهيتابه روغن ميريزن
5- توي يخچال دنبال تخم مرغ ميگردن
6- يه دونه تخم مرغ پيدا ميكنن
7- چند تا فحش ميدن
8- دنبال كبريت ميگردن
9- با فندك اجاق گاز رو روشن ميكنن و بوي سركه همراه دود آشپزخونه رو بر ميداره
10- ماهيتابه رو ميشورن (بگو چرا روغنش بوي ترشي ميداد!)
11- ماهيتابه رو روي اجاق گاز ميذارن و توش روغن واقعي ميريزن
12- تخم مرغي كه از روي كابينت سر خورده و كف آشپزخونه پهن شده رو با دستمال پاك ميكنن
13- چند تا فحش ميدن و لباس ميپوشن
14- ميرن سراغ بقالي سر كوچه و 20 تا تخم مرغ ميخرن و برميگردن
15- تلويزيون رو روشن ميكنن و صداش رو بلند ميكنن
16- روغن سوخته رو ميريزن توي سطل و دوباره روغن توي ماهيتابه ميريزن
17- تخم مرغها رو ميشكنن و توي ماهيتابه ميريزن
18- دنبال نمكدون ميگردن
19- نمكدون خالي رو پيدا ميكنن و چند تا فحش ميدن
20- دنبال كيسهء نمك ميگردن و بلاخره پيداش ميكنن
21- نمكدون رو پر از نمك ميكنن
22- صداي گزارشگر فوتبال رو ميشنون و ميدون جلوي تلويزيون
23- نمكدون رو روي ميز ميذارن و محو تماشاي فوتبال ميشن
24- بوي سوختگي رو استشمام ميكنن و ميدون توي آشپزخونه
25- چند تا فحش ميدن و تخم مرغهاي سوخته رو توي سطل ميريزن
26- توي ماهيتابه روغن و تخم مرغ ميريزن
27- با چنگال فلزي تخم مرغها رو هم ميزنن
28- صداي گــــــــــل رو از گزارشگر فوتبال ميشنون و ميدون جلوي تلويزيون
29- سريع برميگردن توي آشپزخونه
30- تخم مرغهايي كه با ذرات تفلون كنده شده توسط چنگال مخلوط شده رو توي سطل ميريزن
31- ماهيتابه رو ميندازن توي سينك
32- دنبال ظرفهاي مسي ميگردن
33- قابلمهء مسي رو روي اجاق گاز ميذارن و توش روغن و تخم مرغ ميريزن
34- چند دقيقه به تخم مرغها زل ميزنن
35- ياد نمك ميفتن و ميرن نمكدون رو از كنار تلويزيون برميدارن
36- چند ثانيه فوتبال تماشا ميكنن
37- ياد غذا ميفتن و ميدون توي آشپزخونه
38- روي باقيماندهء تخم مرغي كه كف آشپزخونه پهن شده بود ليز ميخورن
39- چند تا فحش ميدن و بلند ميشن
40- نمكدون شكسته رو توي سطل ميندازن
41- قابلمه رو برميدارن و بلافاصله ولش ميكنن
42- چند تا فحش ميدن و انگشتهاشون كه سوخته رو زير آب ميگيرن
43- با يه پارچهء تنظيف قابلمه رو برميدارن
44- پارچه رو كه توسط شعله آتيش گرفته زير پاشون خاموش ميكنن
45- نيمروي آماده رو جلوي تلويزيون ميخورن و چند تا فحش ميدن

لینک
۱۳۸٤/٤/٢۱ - Pishi maloos

   رفراندوم   

نگارا،دلبرا،يارا،عزيزا ........................................... پريرويا، قشنگا، کاندوليزا
زمانی بنده مثل سرو بودم ...................... شدم کج در غم عشقت چو پيزا
برای ديدن رويت عزيزم .................................. بود مشکل فقط فقدان ويـزا
چه می شد گر شبی دربوف تگزاس .......... مـن و تو نوش جان سازيم پيتزا!
 

شعر از رئيس جمهور شلخته


جوک 

 

جديد ترين جوک :‌ واحد پول رسمی کشور ايران تغيير کرد. هر ۵۰ هزار تومان يک کروبی!


مردي با يك زن صاحب جمال و زيبا ازدواج كرد. نام او را پرسيد، او گفت: نام من حمار است! مرد گفت: اين نام را عوض كن، حمار به معني خر است و نام خوبي نيست. زن اسم خود را عوض نمود و گذاشت قاطر! شوهرش گفت: اين دفعه نام تو از اول بهتر شده است اما از طويله خارج نشده‌اي!


روزي شخصي پيش بهلول بي‌ادبي نمود. بهلول او را ملامت كرد كه چرا شرط ادب به جا نياري؟ او گفت: چه كنم آب و گل مرا چنين سرشته‌اند، گفت: آب و گل تو را نيكو سرشته‌اند، اما لگد كم خورده است! (يعنى تنبيه و تربيت نشده‌ای)


غضنفر می ميره. شب اول قبر ۶۲ تا فرشته ميان سراغش. دو تاشون سؤال می کردن ۶۰ تاشون حاليش می کردن!


فرق يه موز کوچک با يه موز بزرگ چيه؟
نمی دونی؟ .... يه کم فکر کن ....
باشه ولش کن می رم از يه ميمون ديگه می پرسم!


اگر يه نفر روزی يه اس ام اس برات زد يعنی به يادته. اگه ۲ تا زد يعنی دوستت داره. اگه ۳ تا زد يعنی عاشقته، اگه ۴ تا زد يعنی می خوادت، اگه ۵ تا زد مطمئن باش کرم داره!


افسره جلوی يه ماشين رو می گيره و به راننده می گه شما به خاطر بستن کمربند ايمنی از سوی انجمن حمايت کنندگان از ايمنی جاده ها ۵۰ هزار تومان(حالا ديگه يک کروبی) جايزه برديد. حالا می خواهيد با اين پول چه کار کنيد؟ راننده می گه فکر کنم باهاش برم گواهينامه مو بگيرم! خانمی که کنار راننده نشسته بوده می گه جناب سروان حرفشو گوش نديد شوهر من وقتی مسته يه بند چرت و پرت می گه. روی صندلی عقب يه نفر خوابيده بوده که از شدت سر و صدا بيدار می شه و می گه من از اولشم گفتم با ماشين دزدی نمی شه فرار کرد. يه دفعه يه نفر از صندوق عقب ماشين داد می زنه: ببينم، بالاخره از مرز گذشتيم؟

لينک

نامه يه پسر بچه به خدا
پيشگويی های بسيار جالب در مورد سال ۲۰۰۵
(پيش بينی ستاره شناسان می گه : بوش ترور خواهد شد !)
يک فلش در مورد آزادی
فلشی در مورد تفاوت های زن و مرد
اينو لطفا فقط پسرا ببينن
هی با تو ام ! گفتم فقط پسرا. دهه مگه با تو نيستم؟ خودت با زبون خوش بی خيال اين لينک شو. قول می دم دفعه ديگه لينک مخصوص دخترا هم بذارم.

لینک
۱۳۸٤/٤/٩ - Pishi maloos

   نتايج نهايی اعلام شد   

احمدی نژاد ۱۷ ميليون (۶۱درصد)
هاشمی ۱۰ ميليون (۳۶درصد)

من نظرم اين بود که تجربه ی هاشمی می تونه بيشتر از
ساده زيستی احمدی نژاد به درد کشور بخوره.
اگه نظر مردم غير از اينه... حرفی نيست.
برای رئيس جمهور جديدمون آرزوی موفقيت دارم.
پيروزی واقعی از آن ملت ايران بود (از اين شعار های تلويزيونی)

من ترجيح می دم در مورد احمدی نژاد اشتباه کرده باشم تا اينکه يک سال ديگه بعد از اينکه کشور منفجر شد بيام به شما بگم : ديديد گفتم ؟! من از اول می دونستم !! و ...

لینک
۱۳۸٤/٤/٤ - Pishi maloos

       

واكنش آيت الله جوادى آملى به متعرضين خويش
شرق: امروز عده اى به علت حمايت آيت الله جوادى آملى از هاشمى رفسنجانى به او تعرض كردند.
بنابر گزارش رسيده، بعد از نماز جماعت آيت الله جوادى آملى، گروهى شروع كردند به شعار دادن عليه ايشان و چند نفر هم قصد حمله كردند و فضا بسيار متشنج شد، محافظين ايشان و فرزندشان همراه عده اى كنترل جلسه را بعد از مدتى به دست گرفتند. آقاى جوادى كه به شدت نگران شده بود، بالاى منبر مى رود و خطاب به آنها مى گويد: «حدود هفت سال پيش دو نفر براى رياست جمهورى نامزد شدند، بنده از فردى با اسم حمايت كردم،  اما فرد مورد حمايت من حدود ۷ ميليون راى آورد و طرف ديگر بيش از بيست و چند ميليون راى آورد و رئيس جمهور شد، در طول اين سال ها حتى يك نفر از آن بيست و چند ميليون نفر نه تنها تعرضى به بنده نداشتند و هرگز توهين نكردند، بلكه بارها با محبت با هم صحبت داشتيم، اما امروز امضا شما كه عددى و تعداد بسيار اندكى هستيد، اين گونه رفتار مى كنيد، شماها چندين نفر بيشتر نيستيد و خيال و وهم داريد كه زياديد. دور خودتان مى نشينيد و گمان مى كنيد همه حقيقت را داريد و بى شماريد... و همه اسلام را داريد، برويد توبه كنيد. اين كارهاى شما نه اسلامى است نه دينى و نه اخلاقى... از امام ياد كردند و در حالى كه به شدت نگران و ناراحت بودند از منبر پائين آمدند.
 
از روزنامه شرق
رمضان زاده -سخنگوى دولت-  درباره اظهارات سه شنبه شب اين كانديدا(احمدی نژاد) در مصاحبه تلويزيونى خود مبنى بر اينكه براى اين كه سخنان وى به گوش مردم نرسد برق برخى استان ها قطع شده است، گفت: اين صحبت ها نادرست است و كاملاً تكذيب مى شود. ديشب در هيچ نقطه كشور برق قطع نشده و بنابر گزارش وزارت نيرو تمام مدار برق در كشور برقرار بوده و همان موقع هم به مجرى اين برنامه تلويزيونى اعلام شده اما به هر حال منعكس نشده است. (لينک خبر)

سخنگوى دولت همچنين با توضيح اين كه روزانه پنج ميليون sms رد و بدل مى شود كه امكان كنترل آن براى هيچ كس وجود ندارد، ارسال پيام كوتاه را مانند تلفن زدن جزء حق شهروندان خواند و تاكيد كرد كه كسى نبايد مانع اين حق شهروندان شود. اميدوارم كه در اين زمينه حداقل اصول شهروندى را رعايت كنند و در حريم خصوصى افراد وارد نشوند.

Sometimes some people get me wrong
When it's something I've said or done
But now I truly realise
Some people don't wanna compromise
Well I saw them with my own eyes
spreading those lies
Girl I thought you'd realise
I'm not like them other guys
Coz I saw them with my own eyes
You should've been more wise
 
 
 طنز
 
لینک
۱۳۸٤/٤/٢ - Pishi maloos