(طنز) جریان بمیرم برات : !!!   

قصه اي ياد دارم از پدران .............................. زان جهان ديدگان پر هنران
داشت زالي(۱) به روستاي تكاو .................... مهستي نام،دختري و سه گاو
نو عروسي چو سرو تر بالان ......................... گشت روزي ز چشم بد نالان
گشت بدرش چو ماه نو باريك ....................... شد جهان پيش پيرزن تاريك
دلش آتش گرفت و سوخت جگر .................... كه نيازي جزو نداشت دگر
زال گفتي هميشه با دختر: ......................... پیش تو باد مردن مادر
از قضا گاو زالك از پي خورد(۲) ...................... پوز روزي به ديگش اندر كرد
ماند چو پاي مقعداندر ريگ .......................... آن سر مرده ريگش اندر ديگ(۳)
گاو مانند ديوي از دوزخ ................................ سوي آن زال تاخت از مطبخ
زال پنداشت هست عزراييل ......................... بانگ برداشت از پي تحويل
كاي مقلموت(۴) من نه مهستيم .................. من يكي زال پير مهنتيم

۱- پيرزن ۲- خوردن
۳- سر گاو توي ديگ گير كرد ۴- ملك الموت
لینک
۱۳۸۱/۱۱/۸ - Pishi maloos