همه چيز از هم جا   

How to IMPRESS a WOMAN :

Compliment her,
Respect her,
Honor her,
Cuddle her,
Kiss her,
Caress her,
Love her,
Stroke her,
Tease her,
Comfort her,
Protect her,
Hug her,
Hold her,
Spend money on her,
Wine and dine her,
Buy things for her,
Listen to her,
Care for her,
Stand by her,
Support her,
Hold her,
Go to the ends of the Earth for her.

- How to IMPRESS a MAN -

JUST SMILE ONCE AND HE'S YOURS

(Thanks to lyly & yasi !!!)

لينک های اين هفته

من نمی دونم چرا همه ی نحسی ها هميشه باهم اتفاق ميفتن ؟
قبول نداريد ؟ کارتون مورچه خور رو یادتونه ؟ دقيقا موقعی که ۱۰۰ تا بلا سرش اومده بود و نتونسته بود مورچه رو بگيره... ديگه تسليم شده بود (!) داشت می رفت خونه شون که ... تو خيابون يه اتوبوس از روش رد شد.  (البته می دونيد که ؟ ... چيزيش نشد ! فقط تبديل به عکس شد !) ولی يه جمله ی تاريخی گفت : اين اتوبوس جهانگردی سالی يه بار از اين خيابون رد می شه اونم بايد صاف همين امروز باشه ؟؟؟؟؟

نمی دونم چرا وقتی دو سه روزه free-host کار نمی کنه... صاف همين امروز که من می خوام وبلاگمو آپديت کنم بايد sharemation هم از کار بيفته ؟ کلی خودمو کشتم چند تا عکس فرستادم تو sharemation.

من لينکارو می ذارم هر وقت درست شد شما ببينيد :
ماوس های جديد
مناظر زيبا
اين فلش هم خيلی باحاله (جنون گاوي)

لینک
۱۳۸٢/۱٠/٢٥ - Pishi maloos