از ايران ! تولد پيشی هم مبارك !   

اين سه تا عكس هم جالبن :
آخرين عكسی كه من در عمرم گرفتم !
اين اوليش       اين دوميش       اينم سوميش

چی ؟ تولد ؟ نه خوب... دقيقا كه امروز نيست ولی
به روايتی ۱۸ تير و به روايتی ديگر زودتر می باشد.
سالمرگ اين روز خجسته را به همه ی شما وبلاگيون هميشه در صحنه و خوانندگان گرام !‌ تبريك می گويم. لطفا هدايای نقدی خود را به شماره حساب ۴۳۴۳ بانك ملی حساب حمايت از پسران مجرد واريز نماييد. باشد كه در راه خريد چند عدد كارت اينترنت حيف و ميل گردد.

لینک
۱۳۸٢/۱۱/٢۱ - Pishi maloos