طنز شعری !   

حاجی رجب از مکه چو برگشت به میهن ........ آورد دو صد گونه ره آورد به خانه
اشیای گران قیمت و اجناس نفیسی ............. کز حسن و ظرافت همه را بود نشانه
از رادیو و ساعت و یخچال و فریزر ................... تا ادکلن و حوله و آیینه و شانه
از پرده ی ابریشم و روتختی مخمل ................ تا جامه مردانه و ملبوس زنانه
در جعبه ی محکم همه را چیده و بسته .......... تا لطمه نبینند ز آفات زمانه
دیدم که بر آن جعبه نوشته است ظریفی ..... .. "مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه!"
لینک
۱۳۸۱/۱۱/٩ - Pishi maloos