نتايج نهايی اعلام شد   

احمدی نژاد ۱۷ ميليون (۶۱درصد)
هاشمی ۱۰ ميليون (۳۶درصد)

من نظرم اين بود که تجربه ی هاشمی می تونه بيشتر از
ساده زيستی احمدی نژاد به درد کشور بخوره.
اگه نظر مردم غير از اينه... حرفی نيست.
برای رئيس جمهور جديدمون آرزوی موفقيت دارم.
پيروزی واقعی از آن ملت ايران بود (از اين شعار های تلويزيونی)

من ترجيح می دم در مورد احمدی نژاد اشتباه کرده باشم تا اينکه يک سال ديگه بعد از اينکه کشور منفجر شد بيام به شما بگم : ديديد گفتم ؟! من از اول می دونستم !! و ...

لینک
۱۳۸٤/٤/٤ - Pishi maloos