اگر شوهر آدم برنامه نويس باشه   

سوتی بزرگ

عصر روز چهارشنبه داشتم در ميدان وليعصرقدم ميزدم .می خواستم برای خودم شلوار بگيرم که متوجه شدم پول کافی همراه ندارم.تصميم گرفتم از دستگاه خودپرداز بانک ملی کمی پول بگيرم.به طرف دستگاه عابر بانک رفتم وسعی کردم کارت را وارد دستگاه کنم اما هرکار کردم کارت وارد دستگاه نشد.اعصابم خورد شده بود.پشت سر هم داشتم به هرچی ملی کارت و عابر بانک وخودپرداز هست فحش ميدادم.با صدای بلند داد ميزدم:تو اين خراب شده يه خودپرداز درست حسابی پيدا نميشه.

در همين لحظه آقايی با تمسخر گفت:«ببين آقا پسر،تلفن کارتی اون طرف ميدونه!!اين دستگاه اسمش خودپردازه»

اول منظورآقا را نفهميدم اما بعد که به کارتم نگاه کردم خودم هم زدم زير خنده..وای چه سوتی بزرگی!!!عوض ملی کارت،با کارت تلفن ميخواستم پول بگيرم.

تا اينجا يک هيچ به نفع دخترا! زياد خوشحال نباشيد. به زودی بر می گردم. يه سری مطلب آنتی گرل جور می کنم ميام.

لینک
۱۳۸٤/٤/٢٥ - Pishi maloos