(طنز) طالع من   

طالعی دارم آنکه از پی آب...............گر روم سوی بحربر گردد
ور به دوزخ روم پی آتش.................. آتش از یخ فسرده تر گردد
ور ز کوه التماس سنگ کنم..............سنگ نایاب چون گهر گردد
ور سلامی برم نزد کسی.................هر دو گوشش به حکم کر گردد
اسب تازی اگر سوار شوم................زیر رانم روان چو خر گردد
این چنین حادثات پیش آید...............هر که را روزگار برگردد
با همه شکر نیز باید گفت.................که مبادا ازین بتر گردد!
لینک
۱۳۸۱/۱۱/٩ - Pishi maloos