(طنز) اسم اعظم   

سایلی پرسید از آن شوریده حال ................. گفت : اگر نام مهین ذوالجلال(1)
می شناسی بازگو ای مرد نیک ................... گفت : نان است این بنتوان گفت لیک
مرد گفتش احمقی و بی قرار ...................... کی بود نام مهین نان شرم دار
گفت در قحط نشابور ای عجب .................... می گذشتم گرسنه چل روز و شب
نه شنودم هیچ جا بانگ نماز ...................... نه دری بر هیچ مسجد بود باز
پس بدانستم که نان نام مهینست .............. نقطه ی جمعیت و آرام دینست
1- نام مهین = اسم اعظم خدا
لینک
۱۳۸۱/۱۱/٩ - Pishi maloos