طنز رايانه ای   

. . . . . مناجات نامه خواجه عبد الله انصاری در قرن 21 !!!
ای خدا HARD دلم FORMAT مکن ............ FILD من را خالی برکت مکن
OPTION غم را خدایا ON مکن .................. FILE اشکم را خدایا RUN مکن
DELTREE کن شاخه های غصه را .............. سردی و افسردگی را هرسه را
JUMPER شادی بیا تا SET کنیم ............... سیستم اندوه را RESET کنیم
نام تو PASSWORD درهای بهشت ........... آدرس E-MAIL سایت سرنوشت
ای خدا روز عزل CAD داشتی ................... MOUSE داشتی تو مگر PAD داشتی؟
که چنین طرح 3D می زدی ...................... طرح خود بر روی CD می زدی؟
تا نیفتد BUG در اندیشه مان ................... تا که ویروسی نگردد ریشه مان
ای خدا از بهر ما ایمن فرست ................... بهر دلهای پرآتش FAN فرست
ای خدا حرف دلم با کی زنم؟ ................. HELP می خواهم که F1 می زنم!
لینک
۱۳۸۱/۱۱/٩ - Pishi maloos