چرنديات !   

قوری ز قلم قلم ز قوری تو عشق منی گوگوری مگوری !
يکی از بزرگان اهل تميز از ترس زنش رفت زير ميز !
ميازار موری که دانه کش است که شلوار زيرش بدون کش است !
تو کز محنت ديگران بی غمی بخور جای من جان من شلغمی !
تو نيکی ميکن و در دجله انداز خودم شيرجه ميرم درش ميارم !
لینک
۱۳۸۱/۱٠/۱٧ - Pishi maloos