جوکهای برگزيده   

- جعبه سياه حسين فهميده را پيدا ميکنن. ميبينن يه صدايی داره از توش مياد که می گه : سيد جون توروخدا هول نده !!!
لینک
۱۳۸۱/۱۱/٢٦ - Pishi maloos