جنگ   

Click here to see the picture
با اینکه صدام سقوط کرده، ولی هنوز مقاومتهایی در گوشه و کنار عراق مشاهده می شود !!!
لینک
۱۳۸٢/۱/٢٥ - Pishi maloos