نوشدارو

دوستی گفت صبر کن زیراک ................... صبر کار تو خوب زود کند
آب رفته به جوی بازآرد ........................... کار بهتر از آنکه بود کند
گفتم آب ار به جوی بازآید ...................... ماهی مرده را چه سود کند؟

/ 0 نظر / 2 بازدید